Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanego dalej RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1, informuję, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe, jest Katarzyna Żak-Ratajczak prowadzącą firmę pod nazwą „INSPIRACJE Pracownia Terapii i Rozwoju Osobistego” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.gen. Stanisława Maczka 3/3.

2. W przypadku pytań i wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z Administratorem danych osobowych pod adresem mailowym: inspiracje.wroclaw@gmail.com lub pod wyżej podanym adresem pocztowym.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu naboru i udziału w terapii, seminariach, warsztatach i grupach.

4. Dane osobowe nie są udostępniane w żadnej formie podmiotom trzecim, z wyjątkiem firm współpracujących w zakresie prowadzenia rachunkowości, (w przypadku przelewów) bankom i uprawnionym instytucjom państwowym.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 lub na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa, wynikające z RODO. Przysługuje więc Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia oraz inne uprawnienia w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Dane osobowe niezbędne do realizacji usług to:  podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu). W przypadku nawiązania komunikacji za pomocą poczty elektronicznej – Państwa adres email. W przypadku wystawienia rachunku imiennego lub zaświadczenia – Państwa adres zamieszkania, a w przypadku realizacji płatności za usługę przelewem na konto – numer rachunku bankowego.

11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej (systemy informatyczne Administratora).

13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.